چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰

■ بخش عکس هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران – مبارک