چهارشنبه 4 خرداد 1401

■ بخش عکس هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران – مبارک