صنعت و تجارت آرشیو تاریخی و اسناد غذا و نوشیدنی هنر و سرگرمی خبری ورزشی استاک زندگی روزمره و مستند پرتره طبیعت

چهارشنبه‌سوری

(39 تصویر)

چهارشنبه‌سوری یکی از جشن‌های ایرانی است که از غروب آخرین سه‌شنبهٔ ماه اسفند، تا پس از نیمه‌شب تا آخرین چهارشنبهٔ سال، برگزار می‌شود و برافروختن و پریدن از روی آتش مشخصهٔ اصلی آن است. این جشن، نخستین جشن از مجموعهٔ جشن‌ها و مناسبت‌های نوروزی است که با برافروختن آتش و برخی رفتارهای نمادین دیگر، به‌صورت جمعی در فضای باز برگزار می‌شود. این جشن از جشن‌های بسیار مهم ایران است که هر سال این آیین برگزار می‌شود.

UserAvatar
0
377
چهارشنبه‌سوری در همدان
چهارشنبه‌سوری در همدان
UserAvatar
0
434
چهارشنبه‌سوری در همدان
چهارشنبه‌سوری در همدان
UserAvatar
1
540
چهارشنبه‌سوری در همدان
چهارشنبه‌سوری در همدان
UserAvatar
0
410
چهارشنبه‌سوری در همدان
چهارشنبه‌سوری در همدان
UserAvatar
0
407
چهارشنبه‌سوری در همدان
چهارشنبه‌سوری در همدان
UserAvatar
0
399
چهارشنبه‌سوری در همدان
چهارشنبه‌سوری در همدان
UserAvatar
0
394
چهارشنبه‌سوری در همدان
چهارشنبه‌سوری در همدان
UserAvatar
0
414
چهارشنبه‌سوری در همدان
چهارشنبه‌سوری در همدان
UserAvatar
0
401
چهارشنبه‌سوری در همدان
چهارشنبه‌سوری در همدان
UserAvatar
0
391
چهارشنبه‌سوری در همدان
چهارشنبه‌سوری در همدان
UserAvatar
0
382
چهارشنبه‌سوری در همدان
چهارشنبه‌سوری در همدان
UserAvatar
0
398
چهارشنبه‌سوری در همدان
چهارشنبه‌سوری در همدان
UserAvatar
0
376
چهارشنبه‌سوری در همدان
چهارشنبه‌سوری در همدان
UserAvatar
0
392
چهارشنبه‌سوری در همدان
چهارشنبه‌سوری در همدان
UserAvatar
0
395
چهارشنبه‌سوری در همدان
چهارشنبه‌سوری در همدان
UserAvatar
0
412
چهارشنبه‌سوری در همدان
چهارشنبه‌سوری در همدان
UserAvatar
0
398
چهارشنبه‌سوری در همدان
چهارشنبه‌سوری در همدان
UserAvatar
0
380
چهارشنبه‌سوری در همدان
چهارشنبه‌سوری در همدان
UserAvatar
0
389
چهارشنبه‌سوری در همدان
چهارشنبه‌سوری در همدان
UserAvatar
0
397
چهارشنبه‌سوری در همدان
چهارشنبه‌سوری در همدان
UserAvatar
0
386
چهارشنبه‌سوری در همدان
چهارشنبه‌سوری در همدان
UserAvatar
0
400
چهارشنبه‌سوری در همدان
چهارشنبه‌سوری در همدان
UserAvatar
0
401
چهارشنبه‌سوری در همدان
چهارشنبه‌سوری در همدان
UserAvatar
0
382
چهارشنبه‌سوری در همدان
چهارشنبه‌سوری در همدان
UserAvatar
0
418
چهارشنبه‌سوری در همدان
چهارشنبه‌سوری در همدان
UserAvatar
0
393
چهارشنبه‌سوری در همدان
چهارشنبه‌سوری در همدان
UserAvatar
0
469
چهار شنبه سوری در تورنتو
چهار شنبه سوری در تورنتو
UserAvatar
0
464
چهار شنبه سوری در تورنتو
چهار شنبه سوری در تورنتو
UserAvatar
0
463
چهار شنبه سوری در تورنتو
چهار شنبه سوری در تورنتو
UserAvatar
0
470
چهار شنبه سوری در تورنتو
چهار شنبه سوری در تورنتو
UserAvatar
0
482
چهار شنبه سوری در تورنتو
چهار شنبه سوری در تورنتو
UserAvatar
0
430
چهار شنبه سوری در تورنتو
چهار شنبه سوری در تورنتو
UserAvatar
0
475
چهار شنبه سوری در تورنتو
چهار شنبه سوری در تورنتو
UserAvatar
0
476
چهار شنبه سوری در تورنتو
چهار شنبه سوری در تورنتو
UserAvatar
0
483
چهار شنبه سوری در تورنتو
چهار شنبه سوری در تورنتو
UserAvatar
0
463
چهار شنبه سوری در تورنتو
چهار شنبه سوری در تورنتو
UserAvatar
0
495
چهار شنبه سوری در تورنتو
چهار شنبه سوری در تورنتو
UserAvatar
0
461
چهار شنبه سوری در تورنتو
چهار شنبه سوری در تورنتو
UserAvatar
0
464
چهار شنبه سوری در تورنتو
چهار شنبه سوری در تورنتو