ورزشی

(3,246) عکس‌های موجود در این دسته

تماشای فوتبال در استادیوم آزادی 0 7
زنان در استادیوم آزادی 0 7
0 6
0 6
0 7
0 6
سامان پاکباز 0 8
سامان پاکباز 0 9
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 12
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 10
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 10
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 10
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 10
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 10
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 10
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 10
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 9
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 10
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 10
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 9
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 10
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 10
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 10
مجسمه مسیح منجی 0 10
مراسم اهتزاز پرچم ایران 0 9
مراسم اهتزاز پرچم ایران 0 9
مراسم اهتزاز پرچم ایران 0 8
مراسم اهتزاز پرچم ایران 0 9
مراسم اهتزاز پرچم ایران 0 9
مراسم اهتزاز پرچم ایران 0 9
دیدار فوتبال تیم‌های ایران و چین 0 7
دیدار فوتبال تیم‌های ایران و چین 0 7
دیدار فوتبال تیم‌های ایران و چین 0 7
دیدار فوتبال تیم‌های ایران و چین 0 7
دیدار تیم ملی فوتبال ایران با رئیس جمهور حسن روحانی 0 8
دیدار تیم ملی فوتبال ایران با رئیس جمهور حسن روحانی 0 7
دیدار حسن روحانی و ورزشکاران المپیک و پارالمپیک ریو 2016 0 9
دیدار تیم ملی فوتبال ایران با رئیس جمهور حسن روحانی 0 8
دیدار تیم ملی فوتبال ایران با رئیس جمهور حسن روحانی 0 7
همایش بین‌المللی ورزش همگانی 0 5
دیدار تیم ملی فوتبال ایران با رئیس جمهور حسن روحانی 0 8
دهکده ورزشکاران در ریو 0 8
ورزشکاران عراقی در پارالمپیک 0 10
دیدار حسن روحانی و ورزشکاران المپیک و پارالمپیک ریو 2016 0 12
بهمن گلبارنژاد 0 9
سیامند رحمان 0 10
بهمن گلبارنژاد 0 10
سیامند رحمان و سعید معروف 0 11