پارالمپیک تابستانی ریو 2016

(138) عکس‌های موجود در این دسته

مهتاب کرامتی 0 7
تیم والیبال نشسته زنان ایران 0 6
تیم والیبال نشسته زنان ایران 0 6
زینب ملکی 0 8
تیم والیبال نشسته زنان ایران 0 6
تیم والیبال نشسته زنان ایران 0 6
عشرت کردستانی 0 8
عشرت کردستانی 0 6
دیدار مسئولین کمیته پاراالمپیک با سید حسن خمینی 0 4
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 9
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 8
سامان پاکباز 0 7
سامان پاکباز 0 7
سامان پاکباز 0 7
سامان پاکباز 0 6
سامان پاکباز 0 7
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 7
سامان پاکباز 0 7
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 7
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 8
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 7
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 8
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 8
مسابقه فوتبال هفت نفره ایران و آمریکا 0 2
مسابقه فوتبال هفت نفره ایران و آمریکا 0 1
مسابقه فوتبال هفت نفره ایران و آمریکا 0 2
مسابقه فوتبال هفت نفره ایران و آمریکا 0 1
مسابقه فوتبال هفت نفره ایران و آمریکا 0 1
مسابقه فوتبال هفت نفره ایران و آمریکا 0 1
مسابقه فوتبال هفت نفره ایران و آمریکا 0 1
مسابقه فوتبال هفت نفره ایران و آمریکا 0 2
مسابقه فوتبال هفت نفره ایران و آمریکا 0 3
ساره جوانمردی 0 3
ساره جوانمردی 0 2
ساره جوانمردی 0 2
ساره جوانمردی 0 3
ساره جوانمردی 0 3
ساره جوانمردی 0 3
دیدار بسکتبال با ویلچر ایران و آلمان 0 3
دیدار بسکتبال با ویلچر ایران و آلمان 0 3
دیدار بسکتبال با ویلچر ایران و آلمان 0 3
دیدار بسکتبال با ویلچر ایران و آلمان 0 3
دیدار بسکتبال با ویلچر ایران و آلمان 0 5
دیدار بسکتبال با ویلچر ایران و آلمان 0 4
دیدار بسکتبال با ویلچر ایران و آلمان 0 4
دیدار بسکتبال با ویلچر ایران و آلمان 0 5
دیدار بسکتبال با ویلچر ایران و آلمان 0 3
دیدار بسکتبال با ویلچر ایران و آلمان 0 3