پارالمپیک تابستانی ریو 2016

(138) عکس‌های موجود در این دسته

سامان پاکباز 0 8
سامان پاکباز 0 9
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 12
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 10
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 10
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 10
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 10
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 10
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 10
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 10
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 9
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 10
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 10
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 9
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 10
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 10
مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک تابستانی ریو 2016 0 10
مجسمه مسیح منجی 0 10
مراسم اهتزاز پرچم ایران 0 9
مراسم اهتزاز پرچم ایران 0 9
مراسم اهتزاز پرچم ایران 0 8
مراسم اهتزاز پرچم ایران 0 9
مراسم اهتزاز پرچم ایران 0 9
مراسم اهتزاز پرچم ایران 0 9
دهکده ورزشکاران در ریو 0 8
ورزشکاران عراقی در پارالمپیک 0 9
دیدار حسن روحانی و ورزشکاران المپیک و پارالمپیک ریو 2016 0 10
بهمن گلبارنژاد 0 8
سیامند رحمان 0 8
بهمن گلبارنژاد 0 9
سیامند رحمان و سعید معروف 0 10
دهکده ورزشکاران در ریو 0 9
ورزشگاه «ماریا لنک» ریودوژانیرو 0 8
ورزشگاه «ماریا لنک» ریودوژانیرو 0 7
ورزشگاه «ماریا لنک» ریودوژانیرو 0 6
زهرا نجاتی عارف 0 8
تیم والیبال نشسته زنان ایران 0 8
تیم والیبال نشسته زنان ایران 0 7
تیم والیبال نشسته زنان ایران 0 8
تیم والیبال نشسته زنان ایران 0 8
تیم والیبال نشسته زنان ایران 0 8
تیم والیبال نشسته زنان ایران 0 6
تیم والیبال نشسته زنان ایران 0 7
تیم والیبال نشسته زنان ایران 0 6
تیم والیبال نشسته زنان ایران 0 7
تیم والیبال نشسته زنان ایران 0 6
تیم والیبال نشسته زنان ایران 0 6
تیم والیبال نشسته زنان ایران 0 8